Skip to content
 

کتیبه خشیارشا در الوند

کتیبه خشیارشا در الوند: (XE). کتیبه‌ای از خشیارشا در یک نسخه بر صخره کوهستان الوند در گنج‌نامه همدان. در مجاورت کتیبه داریوش در الوند. دارای 20 سطر به فارسی باستان همراه با 20 سطر تحریر عیلامی و 20 سطر تحریر بابلی:

[hidepost]

«خدای بزرگ است اهورامزدا، که این زمین را در اینجا آفرید، که آن آسمان را در بالا آفرید، که مردم را آفرید، که شادی را برای مردم آفرید، که داریوش را شاه کرد، یک شاه از بسیاری، یک فرمانروا از بسیاری. من خشیارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین‌ها دارای مردمان بسیار، شاه در این زمین بزرگ، دور و پهناور، پسر داریوش‌شاه، هخامنشی» (متن کامل کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی