Skip to content
 

کتیبه برم‌دلک

کتیبه بَرمِ‌دِلَک: (BD). کتیبه‌ای از نگارنده ناشناس در برم‌دلک در شرق شیراز و بر روی یکی از سنگ‌نگاره‌های ساسانی آنجا. این کتیبه دارای چهار یا پنج سطر کوتاه و ریز به زبان پهلوی ساسانی است. کتیبه آسیب زیادی دیده و تنها چند کلمه مبهم همچون پیکره و اردشیر در آن خوانده می‌شود. ظاهراً مضمون کتیبه معرفی مردی است که در سنگ‌نگاره دیده می‌شود و این کتیبه در زیر بازوی او نوشته شده است. همچنین ← سنگ‌نگاره برم‌دلک.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی