Skip to content
 

کتیبه افسای دبیر

کتیبه اَفَسای دبیر: (ŠVŠ). کتیبه‌ای از اَفَسا/ اَپَسا دبیر شاپور یکم ساسانی که از شهر ساسانی بیشاپور به دست آمده است. این کتیبه را به عنوان کتیبه شاپور یکم در بیشاپور نیز می‌شناسند. کتیبه اَفَسا در 16 سطر به زبان پهلوی ساسانی و 12 سطر به زبان پهلوی پارتی تحریر شده است. تحریر پهلوی پارتی تا اندازه زیادی آسیب دیده و ناخوانا است. مضمون کتیبه به ساخته شدن پیکره‌ای از شاپور و پاداشی که شاپور داده است، اشاره دارد:
[hidepost]
«اَفَسای دبیر که از حرّان‌شهر است، از دارایی خویش این پیکر خداوندگار شاپور، شاهنشاه ایران و انیران که نژاد از یزدان دارد را بساخت. و آنگاه که شاهنشاه این پیکر را دید، به اَفَسای دبیر داد: زر و سیم و غلام و کنیز و باغ و خواسته» (بخشی از متن کتیبه).
[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی