Skip to content
 

کتیبه اریارمنه

کتیبه اَریارَمنَه: (AmH). کتیبه‌ای منسوب به اَریارَمنَه در یک نسخه بر روی لوح زرین پیدا شده در همدان. دارای 11 سطر به فارسی باستان و بدون تحریر عیلامی و بابلی. سطر یازدهم کتیبه از بین رفته است. این کتیبه در سال 1299 هجری شمسی در همدان به دست آمد و اکنون در موزه برلین نگهداری می‌شود. در اصالت این لوح تردید وجود دارد:

[hidepost]

«اَریارَمنَه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه پارس، پسر چِش‌پِش شاه، نوة هخامنش، اَریارَمنَه‌شاه گوید: این کشور پارس که من دارم، دارای اسبان خوب و مردان خوب است. خدای بزرگ اهورامزدا آنرا به من ارزانی فرمود. به خواست اهورامزدا من شاه این کشور هستم. اَریارَمنَه‌شاه گوید: اهورامزدا مرا یاری دهد» (متن کامل کتیبه).  ← کتیبه‌های جعلی.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی