Skip to content
 

کتیبه اردشیر سوم در تخت‌جمشید 1

کتیبه اردشیر سوم در تخت‌جمشید 1: (A3Pa). کتیبه اول اردشیر سوم در تخت‌جمشید. کتیبه‌ای از اردشیر سوم هخامنشی در یک نسخه بر بدنه پلکان شمالی کاخ اردشیر در تخت‌جمشید. دارای 26 سطر به فارسی باستان و بدون تحریر عیلامی و بابلی.

[hidepost]

در این کتیبه، اردشیر دوم نام میترا را در کنار نام اهورامزدا آورده است: «خدای بزرگ است اهورامزدا، که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که شادی برای مردم آفرید، که اردشیر را شاه کرد، یک شاه از شاهان بسیار، یک فرمانروا از فرمانروایان بسیار. اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه مردمان، شاه روی این زمین، گوید: من پسر اردشیرشاه، اردشیر پسر داریوش شاه، داریوش پسر اردشیرشاه، اردشیر پسر خشیارشاشاه، خشیارشا پسر داریوش‌شاه، داریوش پسر ویشتاسپ نام، ویشتاسپ پسر ارشام نام. اردشیر‌شاه گوید: این پلکان سنگی توسط من و در زمان من ساخته شد. اردشیرشاه گوید: اهورامزدا و خدا میترا مرا بپایند، و این کشور را و آنچه را که من ساخته‌ام» (متن کامل کتیبه).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی