Skip to content
 

کالیستنس

کالیسْتِنِس: مورخ یونانی و از همراهان اسکندر مقدونی که از او کتابی تاریخی در دست است. روایت مقاومت آریوبرزن در برابر سپاه اسکندر را او نقل کرده است. ← آریوبرزن.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی