Skip to content
 

کاساندان

کاسانْدان: یکی از زنان کورش که در سال نخست پادشاهی کورش بر بابل درگذشت و برای او مراسم «اشک‌ریزان» (سوگواری) برگزار شد. هرودوت اوتانَه را برادر او دانسته است. ← اوتانه.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی