Skip to content
 

فغدیه (فغربه)

فغدیه: فغربه. جشن خنک شدن هوا در خوارزم باستان در روز نخست شهریورماه. امروزه صورت اصلی و شکل تلفظ نام این جشن و نیز جزئیات و نحوه برگزاری آن دانسته نیست.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی