Skip to content
 

فریانه

فْرْیانَه: (اوستایی). یکی از خاندان‌های تورانی که در اوستا از آن یاد شده است: «یوئیشْتَه از خاندان فْرْیانَه‌ها در آبخوست آبخیزشکن رَنْگْها، صـد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند پیشکش او کرد» (بند 81 آبان‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی