Skip to content
 

فرهنگ اویم‌اویوک

فرهنگ اویْم‌ایوَک: فرهنگ کوچکی از سده‌های نخستین هجری که در آن لغات اوستایی همراه با ترجمه پهلوی آنها آمده است. این فرهنگ نام خود را از اولین مدخل و ترجمه آن گرفته است. چرا که اویْم در زبان اوستایی به معنای «یک» و ایوَک/ ایوِک در زبان پهلوی معادل با آن است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی