Skip to content
 

فروردگان (فرورگان، فرودگان)

فَروَردِگان: فُرورِگان/ فُرودِگان. جشنی در روز بیست و ششم اسفندماه (اشتادروز از اسفندماه) در یادکرد و بزرگداشت روان و فُروهر (فَروَهَر) درگذشتگان در این روز و تا پایان سال (با جشن فروردینگان اشتباه نشود).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی