Skip to content
 

فرورتیش 3 (پیرومرتیش، پرومرتیش)

فْرَوَرتیش: (فارسی باستان)/ پیرومَرتیش (عیلامی)/ پَرومَرتیش (بابلی). مردی که در ماد برای استقلال از حکومت هخامنشی قیام کرد و شاه ماد شد. او خود را خْشَثریتَه و از تبار هُوَخْشَتَرَه معرفی کرده بود. داریوش پس از نبردهایی او را شکست داد: «داریوش‌شاه گوید: مردی مادی به نام فْرَوَرتیش در ماد برخاست و به مردم گفت که من خْشَثریتَه از دودمان اووَخْشْـتْرَه (هُوَخْشَتَرَه) هستم. سپس سپاهیان مادی که در تختگاه بودند، بر من شوریدند و به سوی فْرَوَرتیش رفتند. او در ماد شاه شد» (بند 5 از ستون دوم کتیبه داریوش در بیستون).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی