Skip to content
 

فرشیدورد 2

فَرشیدوَرد: پسر گشتاسپ و از سرداران سپاه او که در نبرد با کُهرَم زخم برداشت و از آن زخم درگذشت. او گشتاسپ را مسبب مرگ لُهراسپ و ویرانی بلخ پایتخت او می‌دانست.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی