Skip to content
 

فرانک 1

فرانک: زن آبتین و مادر فریدون. او پس از کشته شدن آبتین، فریدون را به کسی که گاو بَرمایه داشت سپرد و سپس در البرز کوه پنهان کرد. پس از آنکه فریدون بر ضحاک غلبه کرد، گنج‌های کهن را بدو سپرد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی