Skip to content
 

فراده (پیرده، پرده)

فْرادَه: (فارسی باستان)/ پیرَدَه (عیلامی)/ پَرَدَه (بابلی). مردی از مرو که سردار گروهی از اهالی مرو شد که برای استقلال از حکومت هخامنشی قیام کرده بودند: «داریوش‌شاه گوید: سرزمینی به نام مَرگوش (مرو) بر من شورید. مردی از مرو به نام فْرادَه را به سرداری برگزیدند» (بند 3 از ستون سوم کتیبه داریوش در بیستون).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی