Skip to content
 

فراخکرت (وئوروکشه)

فَراخکَرت: (پهلوی)/ وُئوروکَشَه (اوستایی). نام دریایی که مکرراً در اوستا از آن یاد شده و به احتمال زیاد با دریا/ دریاچه کاسپین/ مازندران مطابقت دارد: «اوست آن برومندی (منظور ناهید/ آناهید) که در همه جا نام‌آور است؛ اوست که در بزرگی به اندازه همه آب‌هایی است که بر روی این زمین روانند؛ اوست نیرومندی که از کوه هُکَر به دریای فراخکرت فرو می‌ریزد» (بند 3 آبان‌یشت). همچنین ← ناهید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی