Skip to content
 

عزرا

عِزرا: کاتب دینی یهود (سده پنجم قبل از میلاد) و معاصر و معاشر اردشیر درازدست هخامنشی بود. او پیشوای گروهی از اسیران یهود بود که از بابل به اورشلیم باز می‌گشتند. آنچه امروزه از تورات (عهد عتیق) باز مانده است، محصول گردآوری و ویرایش و نگارش اوست.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی