Skip to content
 

طوس (توس)

طوس: توس. پسر نوذَر و سپهسالار ایران. او همراه با کیکاووس به مازندران برفت. در بسیاری از نبردهای ایرانیان شرکت داشت و با سهراب نیز نبرد کرد. طوس از جمله همراهان کیخسرو بود که در برف ناپدید شد.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی