Skip to content
 

شیرویه 2 (قباد دوم)

شیرویِه: قُباد دوم. شاه ساسانی (628 میلادی). پسر خسرو پرویز. او پس از کشتن پدر به نام قباد دوم بر تخت نشست و چند ماه سلطنت کرد. وی با رومیان صلح کرد و مرزهای کشور را به حالت قبل از جنگ‌های خسرو پرویز بازگرداند. اسیران ایران و روم آزاد شدند و صلیب مقدس رومیان به آنان بازگردانده شد. شیرویه پس از چند ماه پادشاهی به بیماری طاعون در گذشت.  به گزارش فردوسی، یکی از قیام‌های ایرانیان در زمان شیرویه و به دلیل بیدادگری‌های او و پدرش خسرو پرویز رخ داده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی