Skip to content
 

شهریارنامه

شهریارنامه: منظومه‌ای حماسی از مختاری غزنوی (اواخر سده پنجم هجری) که با الهام از شاهنامه سروده شده است. شهریار‌نامه از روی سرگذشتی منثور به نظم کشیده شده و در آن شرح زندگی و رویدادهای شهریار بن برزو آمده است. به نظر می‌رسد که این داستان و دیگر داستان‌هایی که به سرگذشت خاندان‌های سیستان می‌پردازند، بخشی از روایت‌های کهن باشند که به هر دلیل در شاهنامه فردوسی نیامده‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی