Skip to content
 

شهرناز (سنگهواچی)

شهرناز: سَنْگْهَواچی (اوستایی). یکی از دو خواهر ( و به قولی دختر) جمشید که ضحاک آنان را به زنی گرفت. فریدون پس از تصرف کاخ ضحاک با شهرناز و خواهرش اَرنواز خلوت کرد و ضحاک را که به اعتراض بدانجا وارد شده بود با گُرزه گاو سر فرو کوفت. شهرناز سپس به زنی فریدون در آمد و سَلم و تور را به دنیا آورد. نام شهرناز در آبان‌یشت اوستا نیز آمده است: «و از او درخواست کرد که ای اَرِدْویسور آناهید! ای نیک، ای تواناترین! مرا این کامیابی فراز ده که بر اَژی‌دَهاکِ سه پوزة سه کلة شش چشمِ دارندة هزار گونه چابکی و چالاکی چیره آیم؛ به این دیو بسیار نیرومند که آسیب‌رسان مردمان است، به این نیرومندترین دشمن نظام هستی که اهریمن در برابر جهان خاکی آفرید تا جهان پیرو نظام هستی را از گزند آن تباه کند. تا من بتوانم هر دو زنان را از او باز پس گیرم؛ هر دو را شهرناز و اَرنَواز را؛ آنان که شایسته پیوسته داشتن تبار و برازنده نگاهداری خانمان هستند» (بند 34 آبان‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی