Skip to content
 

شوتروک ناهونته (یکم)

شوتْروک ناهونِتِه: شوتْروک ناخونِتِه/ شوتیر ناهونِتِه، شوتْروک ناهونِتِه یکم. شاه عیلامی (1207- 1171 قبل از میلاد). او با شاه بابل به نبرد پرداخت و بابل را تصرف کرد. بسیاری از گنجینه‌ها و پیکره خدایان بابل را به شوش منتقل کرد. او چند نیایشگاه ساخت و در نهایت به مرگ طبیعی درگذشت.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی