Skip to content
 

شگفتی‌های سیستان

شگفتی‌های سیستان: متن پهلوی کوتاهی است که نویسنده و زمان تألیف آن نامعلوم است. در این متن اطلاعات اندکی از سیستان و دریاچه هامون و رود هیرمند آمده و در بیشتر آن به موعودها و سوشیانت‌ها پرداخته شده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی