Skip to content
 

شایست‌نشایست

شایست‌نشایست: شاییسْت نِه شاییسْت (پهلوی). از متن‌های پهلوی زرتشتی در ده فصل که در آن به مسائل فقهی و شرعی همچون درجات هشتگانة گناه‌ و میزان تاوان آنها، گناه‌های مستوجب اعدام، احکام حیض، احکام مرگ، آداب غذا خوردن و امثال آنها آمده است. شایست‌نشایست متممی نیز دارد که در انتهای متن آمده و آنرا متمم شایست‌نشایست می‌نامند. در این متمم شرح دعاهای روزانه که در هر روز خاص باید خوانده شوند، و نیز ثواب ازدواج با محارم (← خویدوده) آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی