Skip to content
 

شاهنامه

شاهنامه: نام عمومی کتاب‌های حماسی منثور یا منظوم که سرگذشت ایران و رویدادهای باستان را روایت کرده‌اند. از کهن‌ترین شاهنامه‌های شناخته شده، شاهنامه منثور ابوالمؤید بلخی از سده چهارم هجری است. این شاهنامه کتاب بزرگی بوده که در آن روایت‌هایی از شاهان و پهلوانان (مانند گرشاسپ و کِی‌شکن) آمده بوده است. اغلب این روایت‌ها در شاهنامه فردوسی وجود ندارد. در شاهنامه ابوالمؤید، اخبار مربوط به نریمان، سام، کیقباد، لهراسب و افراسیاب با جزئیات و تفصیل بیشتری در قیاس با شاهنامه فردوسی آمده بوده است. این شاهنامه اکنون از بین رفته و جز چند بیتی از آن بر جای نمانده است. از دیگر شاهنامه‌های منثور می‌توان از شاهنامه ابوعلی محمد بلعمی، شاهنامه بُنداری، شاهنامه ثَعالبی (← غُرَر اخبار مُلوکِ‌الفُرس و سیَرِهِم) و شاهنامه ابومنصوری یاد کرد.

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی