Skip to content
 

شاپورگان

شاپورْگان: از کتاب‌های مانی که آنرا به زبان پهلوی ساسانی نگاشته و به شاپور یکم ساسانی تقدیم کرده است. برگ‌هایی از این کتاب در ضمن کاوش‌ها و کشفیات تورفان به دست آمده و منتشر شده است. در این اوراق مطالبی درباره تکوین جهان و رستاخیز و آمده است که متنی ثقیل و دشوار و جملاتی طولانی دارد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی