Skip to content
 

سهی

سَهی: زن ایرج و دختر سَرو شاه یمن. این نام را فریدون پس از زنی او با پسرش ایرج بر او نهاد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی