Skip to content
 

سه‌گنبدان

سه‌گُنبدان: سه قله نه چندان بلند در کنار یکدیگر که در دشت مرودشت واقع هستند. این نام در شاهنامه فردوسی با عنوان «نشستنگه شاه ایران زمین» در استخر آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی