Skip to content
 

سهراب

سُهراب: سُهراب. پسر رستم و تَهمینِه. او که پدر را ندیده بود، به ایران تاخت تا پدر را به شاهی نشاند. سهراب و رستم بدون اینکه یکدیگر بشناسند به نبرد پرداختند. نبردی که به کشته شدن سهراب منجر شد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی