Skip to content
 

سوسن‌نامه

سوسَن‌نامه: بخشی از کتاب بُرزونامه و در وصف زنی تورانی است که چند تن از پهلوانان ایران را به نیرنگ به بند می‌کشد تا آنانرا به اسارت به نزد افراسیاب بفرستد. اما رستم آنان را نجات می‌دهد.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی