Skip to content
 

سنگ‌نگاره عیلامی نقش‌رستم

سنگ‌نگاره عیلامی نقش‌رستم: اثری از دوره عیلامی در نقش‌رستم که بخش وسیعی از آن به فرمان بهرام دوم ساسانی محو شده تا نگاره او بر جای آن تراشیده شود. اکنون از این سنگ‌نگاره، تنها نقشی از یک مرد و سر یک زن و اورنگی مار مانند و بسیار محو شده بر جای مانده است. ساسانیان بخش پایینیِ نقوش عیلامیان و اورنگ آنان را حفظ کرده‌اند و بخش بالایی و سر و گردن آنان را از بین برده و بجای آن سر و شانة اشخاص دلخواه خود را تراشیده‌اند تا شخصیت‌های عیلامی را در جزو اطرافیان بهرام دوم معرفی کنند. آنچه از نقوش عیلامیان باقی مانده، به این شرح است:

برای متن کامل مقالات به نسخه چاپی کتاب مراجعه نمایید.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی