Skip to content
 

سنگ‌نگاره عیلامی نقش‌رستم

سنگ‌نگاره عیلامی نقش‌رستم: اثری از دوره عیلامی در نقش‌رستم که بخش وسیعی از آن به فرمان بهرام دوم ساسانی محو شده تا نگاره او بر جای آن تراشیده شود. اکنون از این سنگ‌نگاره، تنها نقشی از یک مرد و سر یک زن و اورنگی مار مانند و بسیار محو شده بر جای مانده است. ساسانیان بخش پایینیِ نقوش عیلامیان و اورنگ آنان را حفظ کرده‌اند و بخش بالایی و سر و گردن آنان را از بین برده و بجای آن سر و شانة اشخاص دلخواه خود را تراشیده‌اند تا شخصیت‌های عیلامی را در جزو اطرافیان بهرام دوم معرفی کنند. آنچه از نقوش عیلامیان باقی مانده، به این شرح است:

[hidepost]

در بخش میانی، چند نفر با جامة بلند و چین‌دار که بر تخت یا اورنگ مار مانندی نشسته‌اند، دیده می‌شود. این نقش که بسیار فرسوده شده، کهن‌ترین بخش این سنگ‌نگاره و همچنین کهن‌ترین اثر بازمانده در نقش‌رستم است. قدمت این قسمت به نیمه نخست هزاره دوم قبل از میلاد باز می‌گردد. یعنی حدود دو هزار سال قبل از زمان بهرام دوم ساسانی. در طرف راست این مجلس، نگاره مردی که دستانش را بر هم نهاده و قبای بلندی بر تن و کلاهی نوک تیز با یک روبان بر سر دارد، دیده می‌شود. در سوی چپ مجلس نیز نگاره بانویی با تاج کنگره‌دار وموهایی پرپشت که تا روی شانه‌ها می‌رسد، وجود دارد. این دو نقش واپسین متعلق به دوره عیلامی جدید در حدود اوایل هزاره نخست قبل از میلاد هستند که با یک فاصله هزار ساله به نگاره‌های پیشین افزوده شده‌اند.

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی