Skip to content
 

سنگ‌نگاره خنگ نوروزی (خونگ نوروزی، تنگ نوروزی)

سنگ‌نگاره خُنْگِ نوروزی: خونگ‌ِ نوروزی/ تَنگِ نوروزی. سنگ‌نگاره‌ای عیلامی از اواخر هزاره سوم قبل از میلاد در دره‌ای به نام خُنگ نوروزی در نزدیکی ایذه (مال‌امیر سابق). در این سنگ‌نگاره شخص ناشناخته‌ای نشان داده شده که بر تختی نشسته و هفت نفر در برابر تخت ایستاده‌اند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی