Skip to content
 

سنگ‌نگاره اشکانی سرپل‌ذهاب

سنگ‌نگاره اشکانی سَرپُل‌ذُهاب: سنگ‌نگاره از دوره اشکانی در محله میانْکَل سرپل‌ذهاب و در پایین صخره‌ای که سنگ‌نگاره آنوبانی‌نی بر آن حجاری شده است. در این سنگ‌نگاره که تا حد زیادی محو شده، نقش سوارکاری دیده می‌شود که مرد پیاده‌ای در برابر او ایستاده است و در حال ادای احترام به اوست. دو کتیبه کوچک به خط و زبان پهلوی ساسانی در کنار این دو نفر نگاشته شده است. ← کتیبه اشکانی سرپل‌ذهاب.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی