Skip to content
 

سلم (سرم، سئیریم)

سَلْم: سَرْم/ سَئیریَم (اوستایی). پسر فریدون و شهرناز. فریدون پادشاهی روم را بدو سپرده بود. سلم با همدستی تور، ایرج را بکشت و در نهایت به دست منوچهر کشته شد. در اوستا مفهوم سرزمین را می‌دهد. ← سئیریم.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی