Skip to content
 

سکاییان تیزخود (خئودام‌تیگرام)

سکاییان تیزخود: خَئودام‌تیگْرام (فارسی باستان). گروهی از سکاییان که داریوش یکم آنان را با این نام خوانده است. او به سکاییان تیزخود (یعنی سکاییانی که کلاه‌خود نوک تیز بر سر می‌گذاشتند) حمله کرد. سردار آنان به نام سْکوخَه/ سَکونخَه را بکشت و سرزمین آنان را تصاحب کرد:

[hidepost]

«داریوش‌شاه گوید: آنگاه من با سپاه به سوی سکاییان/ سکستان رهسپار شدم. به دنبال سکاییان خَئودام تیگْرام. این سکاییان از پیش من برفتند. چون به رود رسیدم، آنگاه با همة سپاه به آنسوی رفتم. سپس من سکاییان را بسیار بزدم و سردار دیگری از آنان را گرفتم. او دست‌بسته به نزد من آورده شد و من او را کشتم. همچنین سردار آنان به نام سْکوخَه/ سَکونخَه را گرفتند و به نزد من آوردند. آنگاه من سردار دیگری برای آنان برگزیدم. چنانکه خواست من بود. آنگاه آن سرزمین از آنِ من شد» (بند 4 از ستون پنجم کتیبه داریوش در بیستون). داریوش همچنین یکی از دلایل سرکوب سکاییان تیزخود را چنین می‌داند که: « آنان اهورامزدا را نمی‌پرستیدند، اما من اهورامزدا را می‌پرستیدم. پس به خواست اهورامزدا چنانکه کام من بود با آنان عمل کردم» (بند 5 از ستون پنجم کتیبه داریوش در بیستون).

[/hidepost]

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی