Skip to content
 

سروشگان (جشن هفده‌روز)

سُروشْگان: جشن هفده‌روز. جشنی در روز هفدهم فروردین‌ماه (سروش‌روز از فروردین‌ماه) در ستایش سروش، ایزد پیام‌آور خداوند و نگاهبان «بیداری». روز گرامیداشت خروس و به ویژه خروس سفید که از گرامی‌ترین جانوران دانسته می‌شده و به سبب بانگ بامدادی نماد سروش دانسته می‌شده است. همچنین ← خروس.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی