Skip to content
 

سروش (سرئوشه)

سُروش: سْرَئوشَه (اوستایی). ایزد پیام‌آور خداوند و نگاهبان بیداری. خروس و به ویژه خروس سفید نماد سروش دانسته می‌شود. یشتی از اوستا نیز بدو اختصاص دارد و سروش‌‌یشتِ هادُخت نامیده می‌شود. نام روز هفدهم از ماه (برج) خورشیدی در گاهشماری‌های ایرانی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی