Skip to content
 

سرو

سَرو: شاه یمن و پدر سه دختری که به زنی سه پسر فریدون در آمدند.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی