Skip to content
 

سرمت (سرم، سارمات)

سَرمَت: سَرم/ سارْمات. سرزمین و مردمانی در شمال دریای سیاه تا شمال دریای کاسپین/ مازندران. سَرمَت یا سَرم‌ها شاخه‌ غربی سکاییان بودند و به یکی از شاخه‌های زبان‌های ایرانی تکلم می‌کردند. زبان آسی بازمانده‌ای از زبان آنان است. در ناحیه کوبان در اوکراین گورهای بسیاری از سرمتیان پیدا شده است. همچنین ← زبان سرمتی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی