Skip to content
 

سرخان‌دریا

سُرخان‌دریا: رودی در آسیای میانه و ازبکستان امروزی که در شهر ترمذ به آمودریا می‌ریزد. در اطراف این رود محوطه‌ها و بازماندهای فراوانی از دوران پیش‌تاریخی برجای مانده است. ← غار تِشیک‌تاش و تپه سَرآسیا و تپه بایْسون.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی