Skip to content
 

سپیت‌یوره

سْـپیتْ‌یورَه: (اوستایی).نام ارّه کنندة جم/ جمشید است که با گزارش شاهنامه فردوسی که ضحاک را به عنوان اره کننده جمشید شناخته است، تفاوت دارد: «سپندمینو و اَنْگْرَه‌مینو برای این فرِّ دست‌نیافتنی، کوشیدند. هر یک از آن دو، چالاک‌ترین پیک‌های خود را از پی او فرستادند. سپندمینو پیک‌های خود، بهمن، اَردیبهشت و آذرِ اهورامزدا را فرستاد. اَنْگْرَه‌مینو پیک‌های خود اَکَمَنَه، و خشم دارندة رزم‌افزار خونین و اژی‌دهاک و سْـپیتْ‌یورَه ارّه کننده جم را فرستاد» (بند 46 زامیادیشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی