Skip to content
 

سارویه

سارویَه: دژی در جِی در نواحی اصفهان که حمزه اصفهانی آنجا را محل کشف بسیاری از متون و نوشته‌های کهن می‌داند. احتمال می‌رود که این دژ با کوه مِهربین و بناهای فراز آن انطباق داشته باشد. ← مهربین.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی