Skip to content
 

زو (زو طهماسپ، اوزوه)

زَوْ: زاب/ زَوْ طهماسپ/ اوزَوَه (اوستایی). از شاهان شاهنامه و پسر طهماسپ. زو پس از کشته شدن نوذر با انتخاب زال به پادشاهی نشست. او در اوستا ستوده شده و از خاندان توماسپَه (طهماسپ) دانسته شده است: «می‌ستاییم فروهر اُوْزَوَه پیرو نظام هستی، از خاندان توماسپَه را. می‌ستاییم فروهر اَغریرَث پیرو نظام هستی و دلاور را. می‌ستاییم فروهر منوچهر پیرو نظام هستی، از خاندان ایرج را» (بند 131 فروردین‌یشت).

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی