Skip to content
 

زنگه

زَنگِه: زِنْگِه. پسر شاوُران که همراه کیکاووس به مازندران برفت. یکی از پهلوانانی که همراه با رستم برای نجات بیژن به توران رفت و در جنگ دوازده‌رُخ اُخواست تورانی را بکشت.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی