Skip to content
 

زندوهمن‌یسن (بهمن‌یشت)

زَندِوَهمَن‌یَسن: (پهلوی)/ زَند وُهومَن‌یَشت/ بهمن‌یَشت. به معنای تفسیر بهمن‌یَسن. از متن‌های پهلوی زرتشتی که در آن به موضوع‌هایی از قبیل مکاشفه و پیشگویی حوادث آینده، شرح حوادث پایان هزاره زرتشت و مصیبت‌های وارده بر جهان، ظهور سوشیانت‌ها و امثال آنها پرداخته شده است. در این کتاب برخی رویدادهای تاریخی و نیز باورها و آگاهی‌های نجومی کهن به منظور تطبیق آنها با اعتقادات زرتشتی تغییر داده شده است. در نمونه‌ای از این تغییرات و تحریف‌ها، زمان پادشاهی بلاش اشکانی به پس از زمان شاپور یکم و پیش از زمان بهرام گور منتقل شده است. در این متن همچنین نام موبدانی که در سکوب و قتل‌عام مزدکیان مشارکت داشته‌اند، آمده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی