Skip to content
 

زرتشتگان

زَرتُشتْگان: پیروان زرتشت بوندوس/ زرتشت خورِّگان که پیشوای مزدک بود. از این دین آگاهی‌ای در دست نیست و به احتمال در زمان قتل‌عام‌های دینی دوره ساسانی، منابع در پیوند با این دین و پیام‌آورش از بین رفته است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی