Skip to content
 

زبور

زَبور: مجموعه‌ای از نیایش‌ها و سرودهای مانی که برخی از آنها منظوم بوده‌اند. ترجمه قطعاتی از این سرودها به زبان‌های پهلوی پارتی و سغدی باقی مانده‌اند و در پهلوی پارتی به آنها «آفرین بزرگان» می‌گویند. زبور دیگری نیز وجود دارد که آنرا «آفرین تقدیس» می‌نامند. در متن سغدی آمده که سراینده این سرودها شخص مانی بوده است.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی