Skip to content
 

زبان یغنابی

زبان یَغنابی: از زبان‌های ایرانی شرقی و از بازمانده‌های زبان کهن سُغدی که در یَغناب (در پیرامون رود زرافشان در ازبکستان امروزی) بدان تکلم می‌شود. ← زبان سغدی.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی