Skip to content
 

زبان‌های کافری

زبان‌های کافِری: نام عمومی تعدادی از زبان‌های ایرانی شرقی (و یا به احتمال از شاخه مستقلی از زبان‌های هندوایرانی) که نزدیکی‌هایی با زبان‌های هندی دارند و در نواحی نورستان (کافِرِستان قبلی) در شرق افغانستان بدان‌ها تکلم می‌شود. برخی از این زبان‌ها عبارتند از: زبان اَشْکون، زبان کاتی، زبان وَیْگَلی و زبان پْرَسون.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی