Skip to content
 

زبان مادی

زبان مادی: زبانی که در دوره مادها در سرزمین ماد رواج داشته و امروزه جز چند واژه معدود، اثری از آن بر جای نمانده است. خط این زبان نیز تاکنون ناشناخته مانده است. برخی نشانه‌های ادبیات مادی در آثار دیگران برجای مانده است. ← زَردیارِس.

 آ   ا   ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  هـ  ی